ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

В журналі публікуються наукові статті, що відображають широкий спектр проблем сучасної гуманітарної науки. До публікації приймаються раніше не опубліковані рукописи. Обсяг статей – від 0.5 авторського аркуша (12 сторінок) до 1-1.5 авторського аркуша (24-36 сторінок). В окремих випадках редакція може прийняти більші за обсягом тексти. Редакція залишає за собою право вносити в статті редакційні зміни, що не змінюють їх змісту.

Представлена ​​автором стаття проходить обов’язкове рецензування на розсуд редакції. Приблизний термін рецензування – до 2 місяців. На підставі отриманої рецензії редакція приймає статтю до опублікування в журналі, або відправляє статтю автору на доопрацювання з перспективою подальшої публікації, чи відмовляє в публікації. У разі відмови в публікації статті редакція журналу не вступає з авторами в дискусії. Автор гарантує, що всі використані дані в його статті реальні і автентичні, його стаття не є плагіатом. Автор зобов’язується в разі необхідності надавати спростування і виправляти помилки.

До друку приймаються лише статті, які мають наступні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • Вимоги до електронного варіанту: файл у форматі doc., docx. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 3 см, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, нижнє – 2 см.

До статті обов’язково додаються:

 • УДК;
 • переклад назви статті англійською мовою;
 • анотація (резюме) українською та англійською мовами (обсяг анотації не менше 500 знаків);
 • ключові слова українською та англійською мовами;
 • окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, мобільний телефон, e-mail.

Послідовність розміщення елементів статті: УДК; прізвище автора; назва статті (малими літерами по центру); анотація і ключові слова мовою статті; виклад основного матеріалу статті; джерела та література; назва статті, анотація і ключові слова англійською мовою.

Посилання мають наскрізну нумерацію по всій статті і розташовуються внизу кожної сторінки.

Список джерел та літератури оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Можна ознайомитися за посиланням: http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF

Статті приймаються українською, польською, російською, сербською, словацькою, чеською мовами.

«Наукові записки БІНДЦ» виходять не менше 1 разу на рік. Рукописи просимо надсилати до 1 травня кожного року.

Тексти просимо надсилати на e-mail: jurijdanilec@gmail.com