В журналі публікуються наукові статті, що відображають широкий спектр проблем сучасної гуманітарної науки. До публікації приймаються раніше не опубліковані рукописи. Обсяг статей – від 0.5 авторського аркуша (12 сторінок) до 1-1.5 авторського аркуша (24-36 сторінок). В окремих випадках редакція може прийняти більші за обсягом тексти. Редакція залишає за собою право вносити в статті редакційні зміни, що не змінюють їх змісту.

Представлена ​​автором стаття проходить обов’язкове рецензування на розсуд редакції. Приблизний термін рецензування – до 2 місяців. На підставі отриманої рецензії редакція приймає статтю до опублікування в журналі, або відправляє статтю автору на доопрацювання з перспективою подальшої публікації, чи відмовляє в публікації. У разі відмови в публікації статті редакція журналу не вступає з авторами в дискусії. Автор гарантує, що всі використані дані в його статті реальні і автентичні, його стаття не є плагіатом. Автор зобов’язується в разі необхідності надавати спростування і виправляти помилки.

До друку приймаються лише статті, які мають наступні елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Вимоги до електронного варіанту: файл у форматі doc., docx. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 3 см, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, нижнє – 2 см.

До статті обов’язково додаються:

УДК;

переклад назви статті англійською мовою;

анотація (резюме) українською та англійською мовами (обсяг анотації не менше 500 знаків);

ключові слова українською та англійською мовами;

окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, мобільний телефон, e-mail.

Послідовність розміщення елементів статті: УДК; прізвище автора; назва статті (малими літерами по центру); анотація і ключові слова мовою статті; виклад основного матеріалу статті; джерела та література; назва статті, анотація і ключові слова англійською мовою.

Редакція надає перевагу оформленню посилань, що мають наскрізну нумерацію по всій статті і розташовуються внизу кожної сторінки. Однак, автори можуть використовувати й інші системи оформлення статей.

Список джерел та літератури оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Можна ознайомитися за посиланням: http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF

Статті приймаються різними мовами за узгодженням з редакцією.

«Наукові записки БІНДЦ» виходять не менше 1 разу на рік.

Deadline: Рукописи просимо надсилати до 1 вересня кожного року!

Тексти просимо надсилати на e-mail: bindc2008@gmail.com